17/02/2023

Sâm Xuyên Đá

17/02/2023

Tổ Mối

10/11/2022

Thùn mũn

10/11/2022

Thạch lựu

10/11/2022

Cỏ đuôi lươn

10/11/2022

Dây thuốc cá

10/11/2022

Tỏi độc

10/11/2022

Hột mát

10/11/2022

Mù mắt
Đơn tướng quân

10/11/2022

Dâu

10/11/2022

Tầm ruột

10/11/2022

Bèo tây

10/11/2022

Thanh đại

10/11/2022

Trần bì

10/11/2022

Mã tiền thảo
Bách thảo sương

10/11/2022

Tơ mành
Thạch quyết minh

10/11/2022

Đại chiều

10/11/2022

Đậu cọc rào

10/11/2022

Trạch tả

10/11/2022

Dây chặc chìu

10/11/2022

Tía tô dại

10/11/2022

Cây sầu riêng

10/11/2022

Cây vú sữa

10/11/2022

Trà tiên

10/11/2022

Húng quế

10/11/2022

Qua lâu nhân

10/11/2022

Khởi tử